قانوني

Privacy Policy

2/10/2023

İşbu ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ BHLC MEDIKAL TURIZM (şirket) ve Hizmet Alan (danışan) arasında akdedilmiştir.


Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Danışanlara ait verileri toplar, işler ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar depolar.


Danışanlara ait ameliyat öncesi ve sonrasına ait görüntüler gerekli anonimleştirme yapılarak şirketin tanıtım kampanyalarında, görsellerinde kullanılabilir.


(Şirketin Kişisel Verileri işleme politikası ve aydınlatma metnine bu metnin sonundaki ekten ulaşabilirsiniz.)


Veri Sorumlusu Bilgileri:

BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Çamlıçay Mah. İsmet İnönü Bulv. No:134/A D:7 Urla/İZMİR

Terms and Conditions

2/10/2023

BHLC Medical Tourism Şirketi, Danışanlarına talepleri üzerine, portföyündeki sağlık hizmeti sağlayıcıları (doktor ve sağlık kuruluşlarını) önererek; Danışanların kendi seçtikleri sağlık kuruluşunda, istedikleri tıbbi tedavi hizmetleri ve servisleri almasına aracı olan bir sağlık turizmi şirketidir. Şirket bünyesinde hiç bir tıbbi tedavi uygulanmamaktadır.

İşbu metin, Danışanların Şirket aracılığıyla alacakları yurtiçi ve yurtdışı sağlık hizmeti paketlerinin hüküm ve koşullarını belirler.

Lütfen, BHLC Medical Tourism Şirketi’nden hizmet almadan önce, bu hüküm ve koşulları okuyunuz. Metinde yer alan hüküm ve koşullar, hizmet alan(danışan) ve hizmet veren(BHLC Medical Tourism) iki taraf içinde bağlayıcı nitelikte olup, tarafların sorumluluklarını düzenlemektedir. BHLC Medical Tourism Şirketi ile yapacağınız herhangi bir acenta hizmet anlaşmasında bu metindeki hüküm ve şartları kabul etmiş sayılırsınız.

BHLC Medical Tourism, bu “Hüküm ve Koşullar”ı dilediği zaman, güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılacak değişiklikler, şirketin web sitesinde uygulamaya koyulduğu tarihte yayımlanacak, metin güncellenecektir. Kullanıcıların, güncel bilgileri kontrol etmek için, web sayfasını hizmet almadan önce ziyaret etmeleri gerekmektedir.

1-TANIMLAR

BHLC Medical Tourism: İş bu metinde kısaca, “Şirket” olarak anılacaktır.

Danışan: Sağlık hizmeti turizmi amacıyla şirkete başvuran kişidir.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcı: Doktor ve ya Sağlık Kuruluşudur.

Sağlık Hizmeti Paketi: Otel, Transfer, Tercüman, Sigorta vb. ( Paket içeriğine göre; alınan hizmet sözleşmesi değişiklik arz edebilir.)

Tedavi: Danışan’ın tercih ve talebi sonucu karar verdiği, tıbbi tedavi ve ameliyatların tamamı.

Personal Data Protection Authority

2/10/2023

AYDINLATMA METNİ

 1. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, şirketimizce benimsenen usul ve esaslar, KVKK’nın 10. Maddesinde düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”başlıklı madde kapsamında işbu metin hazırlanmış, şirket çalışanlarımız da bu süreçle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

Gerek internet üzerinden sanal ortamda elde edilen , gerek şirket çalışanlarımızla yüz yüze görüşme neticesinde ulaştığımız ,gerek müşterilerimizin olsun gerekse çalışanlarımızın olsun, kayıtlarımıza işlenen kişisel verilerle ilgili uygulamamızı iş bu “Aydınlatma Metni” ile açıklamak isteriz.

Bu amaçla iş bu “Aydınlatma Metni” ile KVKK’da yer alan “İlgili Kişinin Hakları” kenar başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11.maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak da bilgi vermek isteriz

 1. TANIMLAR:

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, işbu Politika kapsamında kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 4. Maddesinde sayılan aşağıdaki esaslara uygun olarak işlediğini kabul ve taahhüt etmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:

BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmetler dolayısıyla; gerek Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle; sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla, kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak “Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları” gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;

 1. 7/24 acil destek hattımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda,
 2. Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
 3. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre,özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.);
 • Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi;
 • Şirketimizin faaliyet konusu sebebiyle müşterilerine ya da onların müşteri/katılımcı/çalışanlarına bilgi, talep geri dönüş almak için sunduğu mecralardan kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek;
 • Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak;
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve;
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde; mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, topladığı özel/genel nitelikli kişisel verilerinizi, açık rızanız bulunmadan, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ya da aktarmayacaktır.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği başta olmak üzere; KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz, yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA İŞLENME KOŞULLARI:

Kişisel verileriniz, BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Toplanan veriler, veri işleyen sorumlumuzca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli süre sonunda saklanmasını önlemek için, gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Tabi olunan mevzuatta, aşağıda sayılan haller; kurumumuzca açık rıza alınmadan da verilerinizin işlenebileceği durumlardır:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızası hukuken geçerli olmayan kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesinin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

VII. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ ve İMHASI :

BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak, şirket faaliyetleri çerçevesinde işlediğimiz özel/genel nitelikli kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun süre boyunca muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması için, gerekli görülen teknik ve idari tedbirleri, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getirmekte; bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve sair tehditlere karşı önlem alarak gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı farkındalık çalışmaları konusunda eğiterek, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyor, kişisel veri minimizasyonunu sağlıyor, veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor; siber güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik duvarı ve güncel anti-virüs programları kullanıyor, mevcut yazılım ve donanımlarımızı yapılandırıyor, yazılım güncellemelerini ve denetimlerini gerçekleştiriyor; kişisel veri içeren fiziki ve elektronik ortamların güvenliğini sağlıyor, anahtar yönetimi, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, sızma denetimi ve şifreleme yöntemleriyle veri güvenliğinizin yetkisiz kişilerce ihlal edilmesini önlemek adına gerekli tedbirleri alıyoruz.

Ayrıca şirketimiz bünyemizdeki çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak hiç kimseye açıklayamayacakları ve işleme amacı dışında kullanamayacakları, bu yükümlülüğün işten ayrıldıktan sonra da devam edeceği konusunda taahhüt vermektedir.

Belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VIII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu; sonrasında ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin yasal taleplerinizi, işbu metinde aşağıda düzenlenen yöntemlerle, Şirketimize iletmeniz durumunda; Şirketimiz, talebin niteliğine göre, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde; bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA, TALEPTE BULUNMAK İÇİN:

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz.

Alternatif olarak dilerseniz, başvurunuzu yazılı olarak da Şirketimize iletebilirsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle info@bhlcmedical.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler, dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Distance Sales Contract

2/10/2023

MESAFELI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

Tüketiciye 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, Ek1’de yer alan Sağlık Hizmeti Paketi(Broşür) verilmiş, Ek2’de yer alan Tur Kayıt Formu hazırlanmış ve aşağıda ki şartlarda iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

TARAFLAR VE KONUSU

Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmiş 7876 Numaralı TURSAB A sınıfı belgeye sahip BHLC Medical Tourism Şirketi seyahat acentesi (sözleşmede şirket olarak adlandırılacak) Diğer tarafta bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Tur Kayıt Formu”nda adı, soyadı ve diğer kişisel bilgileri bulunan tur katılımcısı (sözleşmede danışan olarak adlandırılacaktır) Sağlık Hizmeti Paketi (Broşür) ve Tur Kayıt Formunda belirtilen hizmetin verilmesine dair, iş burada açıkça yazılı koşul ve hükümler doğrultusunda bir paket tur sözleşmesi imzalamıştır. Katılımcı, bu sözleşmeyi imzalamakla şirketin tüm tur ve seyahat şartlarını aynen kabul etmiş sayılır.

HİZMETİN ÖZELİKLERİ İLE İFA YERİ

Şirket ile danışan arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, acente işbu sözleşmenin mütemmim cüzü ve ayrılmaz bir parçası olduğu her iki tarafça kabul edilmiş işbu sözleşmeye özgülenmiş ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan seyahat programının toplam bedeli ile belirtilen hizmetleri sağlamayı, danışan ise işbu sözleşmede ve eki olan yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Sözleşme ve seyahat programında yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren program ve katılım formları, bir anlamda bu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçası olması nedeniyle bu form ve seyahat programında yazılı tüm şartların ve içeriklerinin işbu ana sözleşmeye atıfta bulunduğu ana sözleşmenin kurallarının geçerliliği taraflarca kabul edilmiştir. Şirket tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri ve diğer hizmetlere ilişkin bilgiler, danışana seyahatten önce verilmekte ve bu program dâhilinde hizmet almayı danışan, şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Bu cümleden danışan, işbu sözleşme ve eklerinin ilgili mevzuat uyarınca bir paket tur sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

BHLC Medical Tourism Şirketi, Danışanlarına talepleri üzerine, portföyündeki sağlık hizmeti sağlayıcıları (doktor ve sağlık kuruluşlarını) önererek; Danışanların kendi seçtikleri sağlık kuruluşunda, istedikleri tıbbi tedavi hizmetleri ve servisleri almasına aracı olan bir sağlık turizmi şirketidir. Şirket bünyesinde hiç bir tıbbi tedavi uygulanmamaktadır.

İşbu metin, Danışanların Şirket aracılığıyla alacakları yurtiçi ve yurtdışı sağlık hizmeti paketlerinin hüküm ve koşullarını belirler.

Lütfen, BHLC Medical Tourism Şirketi’nden hizmet almadan önce, bu hüküm ve koşulları okuyunuz. Metinde yer alan hüküm ve koşullar, hizmet alan(danışan) ve hizmet veren(BHLC Medical Tourism) iki taraf içinde bağlayıcı nitelikte olup, tarafların sorumluluklarını düzenlemektedir. BHLC Medical Tourism Şirketi ile yapacağınız herhangi bir acenta hizmet anlaşmasında bu metindeki hüküm ve şartları kabul etmiş sayılırsınız.

BHLC Medical Tourism, bu “Hüküm ve Koşullar”ı dilediği zaman, güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılacak değişiklikler, şirketin web sitesinde uygulamaya koyulduğu tarihte yayımlanacak, metin güncellenecektir. Kullanıcıların, güncel bilgileri kontrol etmek için, web sayfasını hizmet almadan önce ziyaret etmeleri gerekmektedir.

1-TANIMLAR

BHLC Medical Tourism: İş bu metinde kısaca, “Şirket” olarak anılacaktır.

Danışan: Sağlık hizmeti turizmi amacıyla şirkete başvuran kişidir.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcı: Doktor ve ya Sağlık Kuruluşudur.

Sağlık Hizmeti Paketi: Otel, Transfer, Tercüman, Sigorta vb. ( Paket içeriğine göre; alınan hizmet sözleşmesi değişiklik arz edebilir.)

Tedavi: Danışan’ın tercih ve talebi sonucu karar verdiği, tıbbi tedavi ve ameliyatların tamamı.

2-GENEL HÜKÜMLER:

 1. Şirket, Danışan’ın seçtiği Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı tarafından yapılacak tedavileri almasına aracılık etmek, işlemleri Danışan için kolaylaştırmak ve sağlık hizmetini alacağı süreçte; konaklama, transfer ve çeviri gibi (bu ihtiyaçların bir kısmını ya da tamamını kapsayan fakat bu hizmetlerle sınırlı olmayan) tüm ihtiyaçları organize etmek ve gidermekle yükümlüdür.
 2. Danışanların aldığı tıbbi tedavi ve ameliyatların sorumluluğu, tamamen Danışan ile Danışan’ın seçmiş olduğu ve hizmet aldığı Sağlık Hizmeti Sağlayıcı’sına aittir. Şirket’in, tedavi ve ameliyat süreçleri ile ilgili bir yetki ve sorumluluğu yoktur. Verilen hizmetin niteliği bir aracılık hizmeti olup; sunulan Sağlık Hizmeti Paketleri ile medikal seyahatin daha kolay yürütülmesini sağlamaya yöneliktir.
 3. Şirket, Danışan’ın tercih ettiği sağlık hizmeti tesisini veya onlar tarafından sunulan hizmeti işletmez veya kontrol etmez. Şirket, Danışan’ın tercih ettiği Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı’nın garantörü değildir. Sağlık Hizmeti Sağlayıcı’sının neden olduğu herhangi bir yanlış uygulama veya komplikasyon ile ilgili sorumluluk hükümleri, hizmet alınan Sağlık Hizmeti Sağlayıcı ile Danışan arasında sözleşmeye dayalı bir ilişki oluşturur. Şirket’i bağlayan onu sorumlu kılan hiçbir yanı yoktur.
 4. Danışan, sağlık hizmet paketi için şirkete ilettiği kişisel sağlık bilgilerinin, doğru ve güncel olmasından kendisi sorumludur. Şirket’in Danışan’ın Şirket’e gönderdiği verilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü yoktur. Şirket’in Danışan’dan alarak ilgili sağlık hizmeti sağlayıcısına iletilen resim, video ve ilgili test sonuçları ile Danışan’ın seçtiği sağlık hizmet paketi arasında bir çelişkinin olup olmayacağı konusunda, öncelikle sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından fiziken muayene edilecektir. Muayene sonucunda, alınacak sonuçların farklı tedavileri gerektirmesi halinde Şirket, Danışan’a sunulacak hizmet ve hizmet paketlerinde değişiklikler yapılabilir. Yapılacak tıbbi tespit ve tanılar aşamasında Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Tedavi paketleri, danışanın verdiği bilgilere dayanarak, hastanede kalışının değerlendirilen gece sayısını içerir ve bu sayı Teklifte ve / veya Seyahat Programında belirtilir. Tedavi paketinde belirtilenden fazla konaklama gerektiği durumlarda, ilave geceler mevcut fiyatları üzerinden danışandan tahsil edilecektir.
 6. Sağlık Hizmeti Sağlayıcı tarafından, fiziki muayene sonucunda veya tetkik sonuçları nedeniyle, tedavi planında revize yapılması gerektiği durumlarda; Danışan, tedaviye devam etmemeyi seçebilir. Bu durumlarda, toplam sağlık hizmet paketi bedelinden o ana kadar yapılan masraflar testler ve konsültasyonlarla ilgili maliyetler düşüldükten sonra, Danışan’a geri ödeme yapılır. Şirket, hizmet alımını kolaylaştırmak için, sağladığı konaklama, seyahat ve transfer masraflarını iade etmekle yükümlü değildir.
 7. Danışan, Şirket aracılığı ile alacağı her türlü hizmetten (tesis, acente, ulaşım aracı yetkilileri ile sigorta şirketinden satın alınan hizmet v.s.) dolayı, hizmet aldığı kuruluşların kurallarına uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal güvenliği ve huzuruna saygı duyacağını, beyan ve kabul eder. Aksi takdirde; Danışan, hizmeti sunan/sunacak olan kuruluşun haklı nedenle hizmeti vermekten kaçınabileceğini ve hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
 8. Şirket, Danışan’ın tercih ettiği sağlık hizmet paketinin gerekli bilgilerini planlanan seyahatten önce, Danışan’a bildirecektir. Şirket’in Danışan’a bildirmekle yükümlü olduğu gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:
  • Tedavi sağlayıcının isim ve iletişim bilgileri.
  • Konaklama hizmetine dahil olan bilgiler (otel ve hizmete dahil olan diğer bilgiler.)
  • Seyahat esnasında danışanın çeviri ile ilgili ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olacak host veya tercüman iletişim bilgileri.
  • Danışanın seçtiği tedavinin uygulanacağı şehrin havaalanına iniş yapıldığında, Danışan’ı karşılayacak olan şoför ve karşılamacı bilgileri.
  • Yapılacak tedavinin gerektirdiği her türlü işlemin tarih ve saat bilgileri.
  • Tedavi paketinin maliyeti.
 9. Kayıt anında, toplam paket hizmet bedelinin en az %10’u peşinat olarak ödenir. Bakiyenin kalanının ise seyahatin başlamasından, en geç tedavinin başlamasından bir gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, tedaviye başlanmayacak, kayıt anında, Danışan tarafından ödenen toplam hizmet bedelinin %10’una tekabül eden ödeme, cayma tazminatı olarak, Şirket’e ödenmiş sayılacak ve Danışan bu ödeme ile ilgili hiçbir hak talep etmeyecektir.
 10. Şirket, oteller gibi üçüncü şahıs hizmetlerinden sorumlu değildir, bu hizmetlerin düzenlenmesinden sorumludur.
 11. Sağlık Hizmeti Sağlayıcı, Danışan’a tedavi sonrası talimatlar ve tavsiyeler verecektir. Bu talimatlara uyulmaması ve bakım eksikliğinden kaynaklanan yansımaların ortaya çıkması durumunda, sağlık hizmeti sağlayıcısı sorumlu tutulmamaktadır. Bu gibi durumlarda hiçbir hizmet sağlayıcı tarafından alınan hizmet bedelinin iadesi yapılmamaktadır. Bu nedenle danışanların seyahat öncesi sigorta yaptırmaları önerilmektedir.

Şirketin sunmuş olduğu Sağlık Hizmet Paketleri, sigorta hizmeti içermemektedir. Paket kapsamına sigorta eklenmesi, Danışan’ın talebine bağlıdır.

 1. Seyahat için gerekli olan belgeleri hazırlamak ve vize gibi seyahat işlemleri yapmak, Danışan’ın sorumluluğundadır. Satın alınan hizmete, vize işlemleri ve hizmeti dâhil değildir. Danışan, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez. Bu tür durumlarda, sorumluluk Danışan’a aittir.
 2. Şirket, verilen hizmetin kalitesinin arttırılması ve doğabilecek ihtiyaçlar açısından, Danışan’dan geri dönüş alır. Alınacak geri dönüşler, Danışan’ın tedavileri aşamasında, şirketin sorumlu olduğu, paket içeriğine dahil edilen konaklama ve seyahat organizasyonu vb ile ilgili olacaktır. Danışan ile Tıbbi Hizmet Sağlayıcı (doktor, tıbbi personel, hastane) ve/ veya konaklama hizmetleri arasında yaşanabilecek problemlerden, Şirket sorumlu değildir. Şirket’in, Danışanlara sunduğu paket kapsamındaki hizmetler dışında ve/ve ya hizmetinin niteliği ve kalitesi ile ilgili yanlış veya yanıltıcı yorumların tespiti halinde; Şirket, her türlü hukuki hakkını kullanarak, doğabilecek zararını tazmin hakkını saklı tutar.
 3. Covid19 kapsamında yürürlüğe girebilecek seyahat kısıtlamaları, seyahatin planlandığı bir yıl boyunca devam etmesi durumunda; yapılmış olan depozito ödemesi, bir yıl içinde iade edilecektir.

(Depozito iadesi, aşı şartı kısıtlaması ve/ve ya Covid ile ilgili alınacak izolasyon dahil, seyahat kısıtlaması hariç, hiçbir önlemi kapsamamaktadır.)

3- İPTAL VE CAYMA

 1. Şirketin web sitesi üzerinden elektronik ortamda depozito verdiğiniz takdirde, danışan sunulan hüküm ve koşulları içeren ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
 2. Danışanlar, satın aldıkları sağlık hizmet paketi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Danışan, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, şirketin hizmet yükümlülüğü sona erer.
 4. Şirket, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, planlanan seyahatin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı seyahati iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda, Danışan’ın herhangi bir tazminat hakkı yoktur.
 5. Danışan, seyahatine otuz gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde; paket bedelinin tamamından, o aşamaya kadar yapılması zorunlu ve idari giderler düşüldükten sonra, kendisine iade edilir. Danışan’ın, planlanan seyahate otuz günden kısa bir süre kala sözleşmeyi iptal etmesi halinde, paket bedelinin %50’sini, Şirket’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olur.
 6. Danışan’ın seyahat planının erken yapılarak, biletin otuz gün kala önceden alındığı hallerde yapılacak bir iptalde; Şirket depozito olarak aldığı %10’luk bedeli iade edilmeyecektir.
 7. Paket Programının yapıldığı durumlarda; Danışan tarafından yapılan tarih değişiklikleri, iptal hükmündedir. Alınması planlanan paketin iptali durumunda, iptal aşamasına kadar yapılan giderler ve idari masraflar Danışanın sorumluluğundadır. Danışan, bu giderleri ödemeyi kabul etmektedir.
 8. Şirketin belirli dönemlerle oluşturacağı Promosyonlu/İndirimli Sağlık Hizmeti Paketlerinde, Danışan satın almış olduğu pakete ait iptal-değişiklik hakkına sahip değildir. Kampanya dönemlerinde bu paketler için yapılacak depozito ödemeleri iade edilmeyecektir.
 9. Şirket, gerekli gördüğü durumlarda, Danışan’a bildirmek kaydıyla, Danışan’a sunulan paketi hizmetin başlamasından evvel, kısmen veya tamamen iptal edebilir. Hizmet sırasında hizmet kapsamındaki otel isimlerini (benzer nitelikte olmak kaydı ile), ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini değiştirebilir. Danışan, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle, kabul etmediği takdirde; rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

4- GİZLİLİK

 1. Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Danışanlara ait verileri toplar, işler ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar depolar.
 2. Danışanlara ait ameliyat öncesi ve sonrasına ait görüntüler gerekli anonimleştirme yapılarak şirketin tanıtım kampanyalarında, görsellerinde kullanılabilir.

(Şirketin Kişisel Verileri işleme politikası ve aydınlatma metnine şirketin web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.)

5- YARGI YETKİSİ

Danışan ile Şirket arasındaki ilişkinin belirlenmesinde bu metinde sayılan hükümler geçerli olup, değinilmeyen hususlarda Türk Hukuku uygulanmaktadır. Yaşanabilecek her türlü uyuşmazlıkta İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

DANIŞAN

AD-SOYAD-UNVAN :

Adresi :

Telefon :

Eposta :

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

Faks :

Eposta :

BİZE ULAŞIN

BHLC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TURİZM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Çamlıçay Mah. İsmet İnönü Bulv. No:134/A D:7 Urla/İZMİR

Telefon: 0 (232) 766 44 46 Mail: info@bhlcmedical.com www.bhlcmedical.com

Whatsapp